Missing Member Records 

We do not currently have information about following 86 members in our member directory. If you know any member listed here, please help us to add his contact details to the directory. Thank you!
ADMISSIONNAMEENTRYDOB
84/2503Dishan.S.Rajaratnam1967-09-27
15002l.S. De Silva1A1967-02-15
15003A.N. Upul Kumara1A1967-04-23
15009T.C.P. Fonseka1A1967-11-23
15012M.E. Kannangara1A1967-04-06
15013C.S. Hewpeliyanage1A1967-06-02
15015U.V.M. Priyantha1A1967-12-31
15017U.L. Keerthisiri Kumara1A1967-04-09
15019T.M. Yapa1A1967-03-01
15021B.S. Doole1A1967-12-22
15023A.G. Weliwatte1A1967-04-17
15027W.S. Fernando1A1967-06-11
15034J.S. Amarasekara1A1967-07-04
15036A.U. Fernando1A1967-06-25
15038L.A. Nanayakkara1A1967-02-20
15039Tuan Phasarine1A1967-02-23
15040L.D. Alhakoon1A1967-01-18
15333Harsha Karunarathne1A1967-03-21
15345P.A.D. Dhahanayake1A1967-03-02
15043J.R.A. Puvimanasinghe1B1967-01-15
15045Rahal Lalaka Malagoda1B1968-01-09
15047W.W. Upul Priyankara1B1967-09-24
15049M. Piyars Rameex1B1967-09-05
15050Sanjaya S. Hewavitharana1B1967-06-12
15051M. Murad Phajudeen1B1967-03-09
15053Jesu Kumar Weerasinghe1B1967-03-27
15054R.A.P.M. Manojan1B1967-11-05
15059H. Lalith Pieris1B1967-06-12
15062H.Shaluka Gunasekara1B1967-08-02
15067C. Janaka Weerasinghe1B1967-02-07
15068S.Chaminda Balachandra1B1967-12-29
15069Nishantha S. Abeywardena1B1967-05-15
15071M. Phahim Lamin1B1967-08-11
15079S.A. Ajith D. Karunarathne1B1967-03-17
15080M. Badrin Latift1B1967-04-27
15081P.R. Isira Bandara Abayaratne1B1967-07-04
15085M. Chaminda A. Perera1C1967-07-30
15089Upali Amarasinghe1C1967-12-05
15090Kumar C. Kundanmal1C1967-09-26
15093Weerapperumage Lal1C1967-04-11
15096Aruna K.P. Wickramasekara1C1967-10-24
15097Buddhika V. Gunatilake1C1967-10-10
15100Pradeep Karunarathne1C1967-09-27
15102L. Parackrama N. Weerasinghe1C1967-05-03
15103Mohomad A. Jaffar1C1967-05-01
15104Dhammika A. Edirisinghe1C1968-01-07
15108Nilantha S. Abeywadena1C1967-05-08
15113Iran Anusha Edirisinghe1C1967-05-27
15116Anuja L.Rathnayaka1C1967-11-06
15118Anwer M. Adathiyas1C1967-05-16
15119Munower P. Adathiyas1C1968-05-16
15120Damith P. Karunathilaka1C1967-07-20
15122W.A. Darshanasara1C1967-08-22
15123U.K.L.Ruchira Wickramasena1C1967-11-15
15340M.W. Wijesekara1C1967-07-10
15125B.A. Lasith Perera1D1967-11-15
15126Sanjeewa Weerasuriya1D1967-07-29
15128Sandeep N.J. Silva1D1967-12-30
15131M. Nishantha Wijeratne1D1967-10-30
15134Channaka Mahavithana1D1967-09-22
15135Chandana Laksiri Kumara1D1967-12-12
15137Kapila D. Jayasena1D1967-01-13
15142V.A. Darshan P. Jinasena1D1968-01-27
15143H.A.Nishantha Pradeep Kumar1D1967-07-20
15146J.B. Lal Priyadarshana Dias1D1967-09-29
15150R.G. Sajeewananda Sri Nimala1D1967-05-28
15152K. Muditha M. Perera1D1967-03-28
15157Suraj S. Arunachalam1D1967-06-16
15161H.K. Rohitha R. Ariyathilake1D1967-10-06
15162Jagath P. Nuragoda1D1967-09-02
15163Mohamed Plaxley Hasim1D1967-10-17
15165D. Charitha Guneratne1D1967-11-07
15167Leelan Dinitha B. weerasekara1D1967-03-16
15331S.Kishan Perera1D1967-12-21
15169A.A. Nishantha U. Janx1E1967-06-08
15173M.J. Ismaile1E0000-00-00
15179Abdul Nazir Hameed1E1967-08-12
15181M. Prasad De Soysa1E1967-02-19
15183Tusit D. Jagodaarachchi1E0000-00-00
15184N.W.S. Harsha Nanayakkara1E1967-05-19
15185M.s. Mohamed Iflal1E1967-07-11
15192H.S. Chandimal Perera1E1968-01-08
15195Nalin E.A. Rathnayake1E1967-07-04
15198S.H.A.N. Mawlana1E1967-08-17
15199Kumar V. Hewavitharana1E1967-09-26
15209Kumudu Karawita1E1967-11-07
15210A.K. Sarath pushpakumara1F1967-03-10
15211A.L. Mohamed Shyam1F1967-03-29
15212A. Mahesh Jayasinghe1F1967-07-22
15219D.A. Jayantha Adikaram1F1967-06-16
15233W. A. Ruchira Prasannasiri1F1967-05-24
15234U.G. Saman1F1967-07-22
15235Mohamed Asaheem Saleem1F1967-05-25
15236Dhaemendra Thomes1F1967-11-03
15242W.A. Vipula Pieris1F1967-04-12
15245H. Saman Pathiraja1F1967-02-07
15250L.D.S. Chithrananda Jayasena1F1967-03-14
15344Michel Irvin Zieglor1F1967-03-05
15251P.J.R. Fernando1G1967-06-24
15252W.L Srimal Gamini1G1967-05-24
15253A.M.K. De Silva1G1967-10-01
15255Antony Skandakumar1G1967-08-07
15258J. C Jayawardena1G1967-03-24
15259Sumedha Perera1G1967-11-07
15260Chandra de Silva1G1967-12-01
15261G.M.P. Jayasekara1G1967-09-30
15262H.A.c. Mahanama1G1967-06-03
15263V.K.B. Godamunne1G1967-11-18
15266Harishchandra Wijethunga1G1967-09-29
15267G.N. Seneviratna1G1968-01-23
15268I.N.P. Gunatilake1G1967-11-22
15271S.S. Thahir1G1967-09-11
15272D.A. Madurapperuma1G1967-12-10
15273N.P.A. Abeygoonawardena1G1967-06-12
15274W.D. fernando1G1967-10-16
15275U.A.D.S. Pushapakumar1G1968-01-31
15276M.R. Kamalin1G1967-06-12
15283A.A.R.K. Adikari1G1967-08-21
15284S. Nanayakkara1G1967-08-21
15286H.P.W. Pathirana1G1967-06-07
15320W.M.J. Fernando1G1967-09-03
15321Ahamed Salim1G1967-06-04
15322A.I. Dawood1G1967-09-27
15342U.J. Manchanayake1G1967-03-27
15288Prabagaran Rasia1J1967-08-13
15289Pasupathi U1J1967-05-26
15290Vimalachandra S.1J1967-03-27
15291Mahendra Gunanathan1J1967-12-09
15292Chanmugam C1J1967-09-30
15293Balamurali Muttaiah1J1967-09-20
15294Skandarajab Varendiram1J1967-10-22
15295Shasakumar Rasiah1J1967-04-21
15296Thayanandarajah K.1J1967-10-18
15298Ramachandra S.1J1967-06-25
15299Sabesan Sabapathy1J1967-07-11
15300Sathasivam P.K.1J1967-08-02
15301Visveshwara sathkunasinghan1J1967-09-24
15302Athavan Gunanathan1J1967-10-15
15303Santhus Saleem1J1967-12-09
15304Thanamayooram Sivapathasunderan1J1967-10-17
15305Raghuram Sivakumaran1J1967-07-30
15306Ilanka Subramaniam1J1967-12-04
15307Sanjay Rajarathnam'1J1967-05-20
15308Srikumaran Parameshwaran1J1967-05-27
15310Suriyakumaran Nadarajah1J1968-01-01
15311Kumarasingham S'1J1968-01-06
15312Manoharan Annalingam1J1967-05-21
15313Nedumaran Vamadevan1J1967-07-05
15314Thanabalasingham Kanpathipillai1J1967-03-13
15315Surendiran Pathkunarajah1J1967-10-24
15316Marikkar Kamil R.1J1967-07-02
15317Nishayanthan Sivarajah1J1967-04-26
15334Kirubalarathnam Nithyaganesh1J1967-08-14
15335K. Vaitheeswaran1J1967-05-22
12899S. Kumudu Kumara6s11967-03-15
12905G.Nalin R. De Silva6s11967-04-26
12908Buddika G.W.P. Mohotty6s11967-09-13
12909K.S. Gunathilake6s11967-03-20
12913H.T.Palinda K. Jayasinghe6s11967-05-02
12916K.A.A. Kodippili6s11967-05-12
12917U.P.Prasanna Liyanage6s11967-07-08
12923M.C.B.S. Morayas6s11967-05-25
12927W.G.M.P.Perera6s11967-02-16
12929R.A.S. Pushpakumara6s11967-06-03
12931R.K.J.N. Ranaweera6s11967-04-20
12937Prasad K. Udugampola6s11967-03-04
12939C.P. Wickramaarchci6s11967-04-29
12942D.U. Wickramasinghe6s11967-12-10
12945M.S.K.K Perera6s11967-03-15
12946W.S.P.V Perera6s11967-03-29
13131D.N.Kalyanarathna6s111967-03-28
13132S.P.K.Watareka Gamage6s111968-01-16
13136P.A.V.S Karunarathna6s111967-09-25
13138K.L.A.Darmakeerthi6s111967-05-19
13141Aruna Nishantha6s111967-03-16
13142Anura Sinharachchi6s111967-07-28
13146T. Praneeth Premadasa6s111967-11-16
13154P.J.Kirihena6s111967-07-27
13157J.Chandimal Peiris6s111967-03-07
13158W.D.D.Nishantha6s111967-04-07
13161D.M.Mangala Prasanna6s111967-06-13
13163Noel M. Herbert6s111967-03-08
13169K.A.Namal De Silva6s111967-05-17
13170S Upul Sri Lal Stephan6s111967-10-23
13171W.A.Sudath Wijesinghe6s111967-10-16
13175K.C.Duminda Perera6s111967-03-10
13177D.S.Katugampola6s131967-08-23
13180R.H.A.R.S.I. Ranasinghe6s131967-01-04
13181G.E.M.D.S.B.Ekanayake6s131968-01-23
13182P.A.Upul Indrakumar6s131967-03-17
13183K.P.S. Darmakeerthi6s131967-02-12
13186K.B.Damith Perera6s131967-05-26
13188K.Jeewantha6s131967-08-23
13189H.S.Sampson6s131966-12-31
13191L.Harsha Gunawardena6s131967-05-19
13193Ajith P Ranathunga6s131967-10-12
13196D.N.Darmarathna6s131968-01-25
13197M.D.P.Gunathilaka6s131967-02-27
13199M.A.Kapila Ananda6s131967-02-19
13200Ushan Saputhantiri6s131967-12-01
13201T.D.V. Kumarasinghe6s131967-11-30
13203Chandana Gunasekara6s131967-10-13
13204M.A.B.Tennkoon6s131967-02-24
13207S.K.A.Senarathna6s131967-04-24
13208Dimuthu Senevirathna6s131967-11-09
13209Harsha P. Kumaranwela6s131967-08-05
13210Ravi C. P. Keerthisinghe6s131967-04-26
13211P.P.G.P.P.Induwansa6s131967-06-16
13213D.A.S.N.Daranagama6s131968-01-22
13214S.Nandivarnam6s131967-03-06
13215K.N.Jayaweera6s131968-06-06
13217B.J.Dias6s131967-04-01
13220R.K.Siriwardena6s131967-07-02
13221M.K.M.D.Wickramanayaka6s131967-05-17
13222N.V.K.Santhapriya6s131968-01-20
13223T.D.Ariyasena6s131967-11-30
13224K.M.D. Chandradasa6s131967-12-30
12947Ajith N. Sugunapala6s31968-02-01
12951K.A. Prasanna Sammika6s31967-07-13
12952A.P.Indika Dharmaratne6s31967-03-26
12955W.O.P.P Fernando6s31967-03-06
12956W.B.I.M. Fernando6s31967-10-06
12962T.S. Hajirin6s31968-01-07
12964A.J.H. Jayaratne6s31967-02-18
12971W.S. Janaka Kumara6s31968-02-10
12974R.P.J.C. Ramanayake6s31967-05-24
12975S. Palitha Ranasinghe6s31967-03-19
12977H.K.S,P. Ranaweera6s31967-03-16
12978R.R.M.S.J.B.D. Ranaweera6s31967-09-14
12979D.R. Saputantri6s31967-06-26
12980D.P. Senanayake6s31967-11-09
12982L.D.S.P. Sena??6s31967-11-29
12984W.R.P. Wickramarathne6s31967-09-06
12986A.K.D. Wijesekara6s31967-04-20
12992D.Romesh6s31968-01-22
12995D.D. Subasinghe6s51967-09-08
12996S.P. Premathilake6s51967-10-06
12997W.P Chandima Perera6s51967-05-31
12998V.K.D. Abeygunawardane6s51967-02-19
12999Darshana Alahakoon6s51967-02-14
13002G.R. Darmasena6s51968-01-28
13005N.A.T.D. Gunasekara6s51967-04-21
13007K.P.J.P Jayaratne6s51967-04-04
13010C.A.R. Jayawardane6s51967-02-14
13011K.M.A.D.B. Karunanayake6s51967-06-15
13014J.Kodagoda6s51967-11-21
13015S.A. Kondasinghe6s51967-09-17
13017R.C. Liyanage6s51967-07-08
13020M.F.B. Malavi6s51967-12-19
13023I.D.R.A. Perera6s51967-04-05
13026M.M.B. Pussadeniya6s51967-02-24
13030R.M.T.B. Ratnayake6s51967-10-05
13035M.S. Mannakkara6s51967-02-14
13042Mohamed Ayaz6s71967-04-27
13045L. Ramesh De Silva6s71967-04-04
13047D.D. Dissanayake6s70000-00-00
13049P.C.Lakshan Fernando6s71967-05-07
13050S.D. Hewa Gajaman6s71967-02-23
13051Chamain Gunasekara6s71967-06-03
13056B.S. Jayakody6s71967-03-15
13057A.Y.R Jayasinghe6s71967-06-13
13058J.J.Jayasinghe6s71967-12-05
13059A.B. Jayasinghe6s71967-06-12
13060B.A.D. Jayawardane6s71967-10-25
13061P.A. Kalyanasiri6s71967-11-20
13067H.J.Sanath Manojith6s71967-03-11
13071H.W. Chandana Perera6s71967-07-05
13072W.A.J. Perera6s71967-10-27
13075R.L.L.P Rajapakse6s71968-05-26
13077Rohana Ranasinghe6s71967-10-24
13079M.P.P. Salgadu6s71967-09-21
13081L.W. Saman Kumara6s71967-10-26
13082W.M.S.R. Weerasinghe6s71967-07-30
13083N.W.K. Wickrama6s71967-01-03
13085P.M.A. Withanage6s71967-11-18
13087U.P. Rahigama6s71967-02-04
13088Y.A.L.P. Jayasinghe6s91967-04-24
13089M.E. Pulukkody6s91967-03-23
13093Priyantha Jayalal De Silva6s91967-01-18
13095Kuma Dharmadasa6s91967-08-08
13099K.M.K. Fernando6s91967-03-13
13101N.R. Lanka Geeganage6s91967-04-14
13103K.D.N. Gunasekara6s91967-09-25
13104N.A. Gunawardane6s91967-09-10
13105K.T.B jayasinghe6s91967-06-20
13106T.M. Kannangara6s91967-05-17
13108K.K.L.R. Kodithuwakku6s91967-07-13
13110S.C.S. Liyanaarchchi6s91967-01-02
13113C.P. Medagama6s91967-01-21
13118P.M.M.D. Pathirana6s91967-08-08
13119W.B.D. Pushpakumara6s91967-03-29
13120R.Srathchandra6s91967-11-10
13121W.A.K. Rathnayake6s91967-05-16
13122A.J.Samanpriya6s91967-07-05
13124D.M Kottahachchi6s91967-11-03
13126Upul Dompage6s91967-05-20
13130R.T.Vidanage6s91967-03-02
13225S.Dewakadadsham6T11967-09-09
13226S.Sureshkumar6T11966-12-30
13227M.Riyas Ismail6T11967-05-14
13228Mohamed Fahim6T11967-08-09
13229K.Kulenthisa6T11967-11-21
13230M.R.M.Ifthikar6T11967-11-12
13231M.J.M.Faris6T11967-02-20
13233M.A.Safeen6T11967-05-06
13236L.Ramesh lankeshan6T11968-07-31
13237S.Saravanan6T11967-05-20
13239A.L.Mohammed Anas6T11970-01-15
13240Rajanathan Aravinthan6T11967-04-26
13241M.S.M.Azhas6T11967-01-19
13242Mahadewan Bahisatham6T11967-07-17
13243Mohamed Paris6T11967-02-07
13244G.V.Kandaiah6T11967-05-19
13245G.T.G.Mohanraj6T11967-04-23
13246S.Janagan6T11967-10-05
13247J. Kesavan6T11967-10-21
13248A.Kumaran6T11967-08-19
13249M.U.M.Mohamed6T11967-03-13
13250V.Mohanarajan6T11968-08-28
13251J.Mukunthan6T11967-08-05
13253R.Niranchanan6T11967-08-25
13254P.Prathaban6T11969-10-05
13255K. Ranjan6T11967-09-13
13257S.Ramesh6T11967-06-24
13258N. Satheesvaran6T11967-08-08
13259M.H.Shakeer6T11967-05-13
13261R. Sivarajah6T11968-01-08
13262P.Sitharan6T11967-07-17
13263G.R.Strong6T11967-06-26
13264S . Visahan6T11967-09-28
Avatar
ROYAL COLLEGE - GROUP OF 86
Royalists by nature..
(C) 2021 Royal College, Group of 86